VEDTÆGTER

– BaneBranchen –

 

§1 Baggrund

Udgået.

 

§2 Foreningens navn

Foreningens navn er ”BaneBranchen”. Foreningen har hjemsted i Danmark.

 

§3 Formål

Foreningens formål er at støtte uddannelsesaktiviteter rettet mod jernbanesektoren. Endvidere er det foreningens formål blandt medlemmerne at udbrede information om aktiviteter på jernbaneområdet med betydning for kompetenceudvikling samt at understøtte netværksdannelsen inden for jernbanesektoren.

 

Dette gøres primært ved at:

 

 • Tilvejebringe finansiering til at støtte uddannelsesaktiviteter rettet mod jernbanesektoren.

 

 • Skaffe PhD pladser til uddannelsens licentiater hos foreningens medlemmer.

 

 • I samarbejde med DTU at sikre, at uddannelsen har det nødvendige faglige og kvalitative indhold.

 

 • Støtte forskning på DTU inden for jernbanetekniske emner.

 

 • Medvirke til at foreningens medlemmer yder støtte til studerende ved fremskaffelse af eksamensprojekter, data, faglig sparring, studiejob, praktikpladser mv.

 

Sekundært ved at:

 

 • Gennemføre arrangementer (møder, seminarer, konferencer mv.) og udsende informationer om aktiviteter på jernbaneområdet af betydning for kompetenceudvikling.

 

 • Markedsføre sektoren og skabe synlighed over for de studerende.

 

Foreningen har desuden til formål at støtte initiativer til at opbygge og effektivisere andre uddannelsesformer, der bidrager til drift og udvikling af jernbanen.

 

§4 Medlemmer

Alle virksomheder, jernbaneoperatører, offentlige virksomheder, institutioner og enkeltpersoner med interesse for sektoren kan blive medlem af foreningen.

 

Medlemmer kan f.eks. være:

 

 • Infrastrukturforvaltere

 

 • Jernbaneselskaber/operatører

 

 • Trafikselskaber

 

 • Myndigheder

 

 • Rådgivere

 

 • Entreprenører

 

 • Leverandører af systemer og komponenter

 

 • Interesseorganisationer

 

 • Uddannelsesinstitutioner

 

 • Studerende

DTU kan være medlem af foreningen, men uden stemmeret. Efter bestyrelsens beslutning deltager DTU i bestyrelsesmøderne.

 

§5 Foreningens ledelse

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes generalforsamling én gang om året inden udgangen af april måned. Der indkaldes ved brev eller e-mail til alle medlemmer med mindst 10 arbejdsdages varsel.

Den til enhver tid lovligt indkaldte generalforsamling er beslutningsdygtig. Alle beslutninger bortset fra vedtægtsændringer vedtages med simpelt flertal. Hver stemmeberettiget medlemsvirksomhed har én stemme. Medlemmerne kan lade sig repræsentere ved fuldmagt. DTU deltager i generalforsamlingen, men uden stemmeret.

 

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

 

Generalforsamlingen skal mindst have følgende punkter på dagsordenen:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning,
 3. Fremlæggelse og godkendelse af plan for fremtidige studie- og uddannelsesaktiviteter.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent.
 6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
 7. Valg til bestyrelse.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt et simpelt flertal af medlemmerne ønsker det, eller såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

 

Ændring af vedtægterne kan ske på en ordinær generalforsamling med 2/3 af de fremmødte stemmer. Medlemmerne kan lade sig repræsentere ved fuldmagt.

 

Generalforsamlingen kan beslutte foreningens ophør med en frist på 3 år eller evt. kortere, såfremt foreningen i givet fald vil kunne indfri sine forpligtigelser til understøtning af igangværende uddannelser. Ophør skal besluttes på en generalforsamling med 2/3 af de fremmødte stemmer og bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter den ordinære af et simpelt flertal af de fremmødte medlemmer. På den ekstraordinære generalforsamling fremlægges et ophørsbudget til vedtagelse.

 

§6 Bestyrelse

Bestyrelsen vælges blandt repræsentanter fra medlemsvirksomhederne og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og øvrige medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år.

 

Bestyrelsen indgår aftale med DTU, udarbejder budget og aktivitetsplan, samt står for samarbejdet med DTU, herunder:

 

 • Gennemførelse af aftalte kurser og aktiviteter, som er grundlag for masteruddannelsen.

 

 • Tilrettelæggelse af et højt fagligt og kvalitativt niveau.

 

 • Planlægning med en horisont, der sikrer de nødvendige ressourcer til uddannelsens videreførelse.

 

 • At give uddannelsen et internationalt tilsnit gennem samarbejde med udenlandske universiteter.

 

 • Medvirken til at der skabes et jernbaneteknisk fagligt miljø, der kan danne grundlag for innovation og vidensdeling.

 

DTU deltager i bestyrelsesmøderne i henhold til bestyrelsens beslutning og med observatørstatus uden stemmeret.

 

Beslutninger kan træffes ved afstemning, såfremt et bestyrelsesmedlem måtte ønske dette. Ved afstemninger afgøres ethvert spørgsmål ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§7 Økonomi

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

 

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.

 

Bestyrelsens arbejde og øvrige medlemmers arbejde for foreningen er ulønnet.

 

Foreningen må kun afholde omkostninger, herunder den nødvendige administration, som er i overensstemmelse med foreningens formål. Anden anvendelse skal besluttes af generalforsamlingen med simpelt flertal.

 

Bestyrelsen udarbejder et 3-årigt budget med udgangspunkt i de aftalte uddannelsesaktiviteter, der muliggør foreningens opfyldelse af sit formål i uddannelsesperioden.

 

Hvert år på generalforsamlingen vedtages kontingent for det følgende år. Kontingentet opkræves inden udgangen af januar.

 

§8 Revision

Foreningens regnskab skal revideres af en revisor, som vælges på generalforsamlingen for ét år af gangen.

 

§9 Foreningens forpligtigelser og hæftelser

Foreningen forpligtiger sig til at støtte uddannelsesaktiviteter rettet mod jernbanesektoren.

 

Endvidere forpligtiger medlemmerne sig til efter nærmere aftale at stille egne relevante foredragsholdere og lærerkræfter samt censorer og medvejledere til rådighed.

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§10 Udmeldelse

Et medlemskab kan opsiges med 6 måneders varsel før det næste kalenderår. Udmeldelse skal ske skriftligt ved brev eller e-mail til foreningens formand.

 

Et medlem, som udmelder sig, kan ikke gøre krav på tilbagebetaling af kontingent eller dele af aktiverne.

 

§11 Foreningens ophør

Foreningens ophør skal vedtages på en generalforsamling efter reglerne herfor. Ved beslutning om ophør udarbejdes et ophørsbudget. Evt. aktiver eller passiver ved ophør fordeles mellem medlemmerne i samme forhold som kontingentbetalingen.

 

————–

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. februar 2008.
Ændret på generalforsamlingen den 30. september 2008.
Ændret på generalforsamlingen den 17. april 2009.
Ændret på generalforsamlingen den 15. april 2010.
Ændret på generalforsamlingen den 12. april 2012.
Ændret på generalforsamlingen den 04. april 2013.
Ændret på generalforsamlingen den 10. april 2014.
Ændret på generalforsamlingen den 09. april 2015.
Ændret på generalforsamlingen den 07. april 2016.
Ændret på generalforsamlingen den 16. april 2018.